Statuten Modelvliegclub Europoort

VERENIGING: Modelvliegclub Europoort, te Rotterdam

Naam en zetel

Artikel 1

De vereniging is genaamd “Modelvliegclub Europoort”, afgekort “M.V.E.”. Zij is gevestigd te Rotterdam.

Doel en middelen

Artikel 2

De vereniging stelt zich ten doel de modelvliegtuigsport te bevorderen en de belangen van de modelvliegers te behartigen.
De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

 1. er voor te zorgen, dat de “M.V.E.” de beschikking krijgt over een voor de modelvliegtuigsport geschikt terrein;
 2. het in stand houden van het onder 1 genoemde terrein;
 3. het nemen van veiligheidsmaatregelen voor vliegers en publiek;
 4. het onderhouden van contacten met overheidsinstanties, waar het betreft de aanvraag van vergunningen, benodigd voor het uitoefenen van de modelvliegtuigsport;
 5. het onderhouden van contacten met andere verenigingen;
 6. voorts met inachtneming van het doel van de vereniging alles te doen wat in het belang van haar leden noodzakelijk is.

Oprichtingsdatum en duur van de vereniging

Artikel 3

De vereniging is opgericht op 1 januari 1965. Op 14 september 1973 werd de duur van de vereniging verlengd met een tijd van 29 jaar.

Bestuur

Artikel 4

 1. Het bestuur bestaat uit minimaal 5 leden.
 2. De leden van het bestuur worden door en uit de gezamenlijke leden gekozen.
 3. Het bestuur is samengesteld uit: voorzitter, secretaris, penningmeester en leden.
 4. De voorzitter wordt door de gezamenlijke leden gekozen.
 5. De overige functies worden in het bestuur onderling verdeeld.

Artikel 5

 1. Bestuursleden worden voor een termijn van maximaal 3 jaar gekozen.
 2. Eén of meer bestuursleden treden jaarlijks volgens rooster af.
 3. Aftredende bestuursleden zijn tweemaal voor een periode van maximaal 3 jaar herkiesbaar.
 4. Bij een tussentijdse vacature kan er een bestuursverkiezing plaatsvinden op voordracht van het bestuur of de ledenvergadering.
 5. Degene, die bij tussentijdse vacature gekozen is treedt af op het tijdstip waarop zijn voorganger had moeten aftreden.

Artikel 6

De leden van het bestuur ontvangen als zodanig geen beloning.

Artikel 7

 1. Het bestuur is bevoegd tot alle handelingen vallende binnen de werkkring van de vereniging, voor zover bij deze statuten niet anders bepaald is.
 2. Het bestuur is met name bevoegd de leden van de vereniging te verplichten tot het nakomen van de voorwaarden door de overheid gesteld, met betrekking tot de modelvliegsport.
 3. De voorzitter en de secretaris of 2 andere bestuursleden vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte.

Artikel 8

Het bestuur behoeft de goedkeuring van de ledenvergadering voor het aangaan van leningen en andere verplichtingen, waardoor in de toekomst financiële lasten, die een bedrag van meer dan f 500,- (€ 225,-) per jaar te boven gaan, op de vereniging kunnen gaan drukken.

Artikel 9

Het bestuur vergadert zo vaak als 2 van haar leden dit nodig achten.

Artikel 10

 1. Het bestuur benoemt een ballotagecommissie.
 2. De ballotagecommissie zal bestaan uit 3 leden, waaronder één bestuurslid.

Artikel 11
De ballotagecommissie zal met inachtneming van deze statuten en de te stellen regels het bestuur adviseren bij het toelaten van nieuwe leden en donateurs.

Leden en donateurs

Artikel 12

 1. De vereniging kent leden en donateurs.
 2. Een ieder, die lid of donateur van de vereniging wil worden, dient zich aan te melden bij de ballotagecommissie.
 3. Het bestuur beslist over de toelating van nieuwe leden en donateurs.
 4. Donateurs hebben geen stemrecht, doch worden uitgenodigd bij alle activiteiten van de vereniging aanwezig te zijn.

Royering

Artikel 13

 1. Op een ledenvergadering, waar meer dan 50% van het totaal aantal leden aanwezig is, kan een besluit tot royering van een lid worden genomen op één van de hieronder te noemen gronden, indien dit besluit met een 2/3 meerderheid van het totaal aantal uitgebrachte stemmen genomen wordt.
 2. Er bestaat een grond tot royering, indien:
  1. een lid na herhaalde aanmaning van de penningmeester zijn schuld aan de vereniging niet voldoet;
  2. een lid zich niet aan het in de statuten en regels gestelde houdt;
  3. een lid de goede naam van de vereniging in opspraak brengt, zulks ter beoordeling van de ledenvergadering.

Contributie en donatie

Artikel 14

 1. Alle leden dienen een bij besluit van de ledenvergadering vast te stellen contributie te betalen.
 2. In het huishoudelijk reglement kan een entreegeld voor nieuwe leden worden vastgesteld.
 3. Voor donateurs kan een minimumbijdrage in het huishoudelijk reglement worden vastgesteld.

Controle op het geldelijk beheer en de boekhouding

Artikel 15

 1. Op het geldelijk beheer en de boekhouding van de penningmeester zal controle uitgeoefend worden door een door de ledenvergadering jaarlijks aan te wijzen kascommissie.
 2. De kascommissie bestaat minimaal uit 2 leden.
 3. Bestuursleden kunnen geen zitting in de kascommissie hebben. .
 4. De onder 1 genoemde controle vindt eenmaal per jaar plaats.
 5. Op de jaarlijkse ledenvergadering brengt de kascommissie verslag uit van haar bevindingen.

Ledenvergadering

Artikel 16

Het bestuur zal jaarlijks vóór 1 april een ledenvergadering uitschrijven, op welke vergadering:

 1. een bestuursverkiezing zal worden gehouden;
 2. een kascommissie wordt benoemd;
 3. een verslag wordt gegeven door de secretaris;
 4. een verslag wordt gegeven door de penningmeester;
 5. een verslag wordt gegeven door de kascommissie.

Artikel 17

Zo vaak als het bestuur het nodig acht kan zij, naast de in artikel 16 genoemde ledenvergadering een ledenvergadering bijeenroepen.

Artikel 18

 1. Een lid kan, indien hij gesteund wordt door 10% of meer van de leden, het bestuur opdragen een buitengewone ledenvergadering bijeen te roepen.
 2. Heeft het bestuur na 4 weken de buitengewone ledenvergadering niet bijeengeroepen, dan is het lid daartoe zelf gemachtigd.

Besluiten van de ledenvergadering

Artikel 19

 1. De ledenvergadering kan een besluit nemen, wanneer 1/3 van de leden aanwezig is, met een meerderheid van meer dan 50% van het aantal uitgebrachte stemmen, behoudens het in artikelen 13 en 22 gestelde.
 2. Indien er op een ledenvergadering minder dan 1/3 van het aantal nieuwe leden aanwezig is, wordt er binnen 4 weken een nieuwe ledenvergadering uitgeschreven, waarop besluiten met minder dan 1/3 van het aantal leden aanwezig kunnen worden genomen.

Artikel 20

De ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement, dat niet in strijd met deze statuten is, vaststellen.

Artikel 21

In alle gevallen, waarin de statuten en reglementen niet voorzien beslist het bestuur tot de volgende ledenvergadering.

Artikel 22

Besluiten tot wijziging van de statuten en tot opheffing van de vereniging kunnen alleen op een ledenvergadering worden genomen, waarbij meer dan 3/4 van de leden aanwezig is met een meerderheid van tenminste 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen. In het geval dat op bovengenoemde vergadering het vereiste aantal leden niet aanwezig is, kan er binnen 4 weken een tweede vergadering worden uitgeschreven, waarop besluiten ongeacht het aantal aanwezige leden genomen kunnen worden.

Goedgekeurd bij Koninklijk besluit d.d. 9 april 1974, nr. 68.

Mij bekend.
De Staatssecretaris van Justitie.
Namens de Staatssecretaris:
Het hoofd van de Hoofdafdeling Privaatrecht,
J.v. Rijn v. Alkemade.